Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w liceach oraz technikach od roku szkolnego 2020/2021 dyrektor będzie mógł wyznaczyć jeden przedmiot w ramach przedmiotów dodatkowych.

W puli przedmiotów dodatkowych znalazła się muzyka, obok plastyki, filozofii, łaciny i kultury antycznej. Wybrany przez dyrektora przedmiot będzie realizowany w klasach pierwszych liceów oraz techników, w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

WSPÓŁCZESNA (NIE)MUZYKALNOŚĆ

Na zlecenie MKiDN w 2013 i 2014 roku prowadzono badania dotyczące procesów wdrażania podstaw programowych dla szkół podstawowych oraz wówczas – gimnazjalnych. Rekomendacje zwiększenia obowiązkowej liczby godzin przedmiotów artystycznych nie zostały uwzględnione w reformie szkolnictwa realizowanej od roku szkolnego 2017/2018.

Badania pokazały, że nauczyciele przedmiotów artystycznych w szkołach powszechnych – muzyki i plastyki mają bardzo zróżnicowane wykształcenie i rzadko są absolwentami szkół i uczelni artystycznych lub czynnymi artystami. Zaledwie 13% nauczycieli muzyki i plastyki w szkołach powszechnych posiadało wykształcenie wyższe artystyczne. Plastyka i muzyka zajmowały najniższą pozycję wśród przedmiotów realizowanych w szkołach. Pracę nauczycieli wyznaczał w dużej mierze rytm tradycyjnych szkolnych świąt i uroczystości. Uczniowie często nie dostrzegali związku między kulturą i sztuką, a innymi obszarami życia.

KOMPETENCJE MUZYCZNE NAUCZYCIELI KLAS I-III

Wracając do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku, nie można spodziewać się przywrócenia muzyce ważnego miejsca w powszechnym systemie edukacji. MEN uplasowało przedmiot muzyka obok innych przedmiotów dodatkowych, z których dwa, wraz z muzyką – plastyka, są przedmiotami artystycznymi. Szkoły Muzyczne i Plastyczne nie są zorientowane masowo, na powszechne kształcenie. W tym kontekście uzupełnieniem oferty dla uczniów szkół powszechnych staje się pierwsza w Polsce szkoła, która będzie „uczyła” disco polo.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Źródło: Plastyka i muzyka w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Polsce