WIEDZA

„Dźwięk oderwany nie czyni muzyki, tak jak słowo nie czyni języka. Aby powstała muzyka potrzeba wielu dźwięków” – Fryderyk Chopin*. Żeby utrwalić dźwięki, z których powstaje muzyka stosujemy zapis nutowy. Mam na myśli utrwalenie kompozycji, nie utrwalenie wykonania utworu muzycznego. Graficznego ujęcia utworu muzycznego dokonuje się za pomocą pewnego rodzaju...
Na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy przeczytać, że przywrócenie w 2008 roku obowiązkowego nauczania muzyki i plastyki do programów obowiązujących w szkołach powszechnych było ważnym krokiem na drodze do poprawienia jakości edukacji kulturalnej młodych Polaków*. W formie czteroetapowych badań Marek Krajewski oraz Filip Szmidt przeanalizowali proces wdrażania podstaw...
Badania przeprowadzone w 2012 roku przez powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca pokazuje, że ponad 80% Polaków w ogóle nie słucha muzyki klasycznej „na żywo”. Te same badania omnibusowe na temat częstości słuchania muzyki klasycznej, przeprowadzone na grupie reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski, które realizowane...
Polski system oświaty jest przedmiotem żywej dyskusji. Nie omija ona środowisk artystycznych, w szczególności kształcenia na poziomie wyższym. W większości wyższych szkół artystycznych w Polsce obowiązują studia dwustopniowe – licencjackie i magisterskie. Niektóre oferują także studia doktoranckie. Sytuacja absolwentów studiów artystycznych jest niepewna i nie do końca jasna. Katarzyna Jagodzińska...
We współczesnej muzyce rozrywkowej – zdominowanej przez popularną formę piosenki, kompozytorem nazywana jest osoba, która tworzy… melodię. Rytmikę, harmonikę czy metrum dla melodii stworzonej przez tak rozumianego kompozytora tworzy ktoś inny – aranżer. Dlatego można odnieść silne wrażenie, że niekiedy dla samego ostatecznego kształtu i brzmienia utworu osoba aranżera ma...
Kształcenie artystyczne jest specyficzne. Ważne jest doskonalenie się nie tylko pod okiem mistrzów, ale także samodzielna praca - umiejętne ćwiczenie. Celem jest osiąganie jak najlepszych wyników w ramach możliwości konkretnej osoby, która podjęła wysiłek nauki w ramach szkolnictwa artystycznego. Dlatego informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, a także...
W szkołach muzycznych możemy nauczyć się, że muzyka zawiera się w dziele muzycznym, a dzieło muzyczne składa się z konkretnych, współistniejących ze sobą elementów: rytmu, metrum, tempa, melodii, harmonii, dynamiki, agogiki, artykulacji, frazowania, kolorystyki dźwiękowej, struktury formalnej. Część z przedstawionych wyżej pojęć może być już szerzej znana odbiorcom muzyki. Szczególnie...
Na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy przeczytać, że szkolnictwo artystyczne w Polsce tworzy niemal 1000 szkół i placówek artystycznych oraz 19 uczelni, w których kształci się odpowiednio prawie 100 tys. uczniów i ponad 16 tys. studentów (dane za rok szkolny 2015/2016). Artystyczne, czyli jakie? Czyli między innymi...
Aleksandra Łuszcz
Kompozytor, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku